در جایی زندگی میکنم ،

که مردمانش ، مجازی هستند ...

کمتر به آسمان مینگرند ،

بیشتر برایشان لایک و کامنت ،

از محبت و دوستی ،

با ارزش تــــــــــــــــــــــــــــــر است .

" امیر ضعیفی "