از کسی پرسیدند...

کدامین خصلت از خدای خود را دوست داری؟

گفت:

همین بس که میدانم، او میتواند

مچم را بگیرد

ولی دستم را میگیرد...

غارخربس قشم

عکاس : امیر ضعیفی

نظر فراموش نشود .

" غار خربس قشم "