این تصمیم شما است نه شرایط که سرنوشت تان را می سازد.