خدایا دستم به آسمانت نمی رسد اما تو که دستت به زمین می رسد بلندم کن...