بازگشت به مدرسه، یکی از جملاتی که وقتی کسی که تحصیل میکند در اواخر ایام خوش نوروز به گوشش بخورد ، فشار خونش افت میکند . سر گیجه و حالت تهوع به او دست میدهد . حتی مواردی هم بوده که اقدام به خودکشی کرده اند . و سر انجام بازگشت همه به سوی ماست . این همان کلامیست که مدیر مدرسه زیر لبش زمزه میکند . (: 
 خب امیدوارم به اندازه ی کافی ترسیده باشید . از فردا فقط 24 ساعت دیگر تا مدرسه باقیست . سعی کنید با حقیقت رو به رو شوید . احساس خود را بعد از خواندن این پست ، کامنت کنید و بفرستید .