عصر جمعه ترسو ، صبح شنبه درسو
 یه  درس عجیبو ، یه فرمول سختو
 یه دنیا سوالو تو پیکم گذاشتی !!!

تعطیلات کجایی ؟ دقیقا کجایی ؟   
 کجایی تو بی من ؟ تو بی من کجایی ؟ 
 با درسا غریبم ، کجایی عزیزم ؟             
 بیا تا توجیبت نخودچی بریزم !!! 
 نگو تموم شدی ، خدایی نکرده !!!
 ببین دوری تو با چشمام چه کرده !!!  
 تعطیلات کجایی ؟ دقیقا کجایی ؟  
 کجایی تو بی من ؟ تو بی من کجــــــــــــــــــــایی ؟
 

شعری از : امیر ضعیفی

 

 


دریافت