آسمانم هنوز آبی ست

اگر

نباشد هم

با لامپی آبی و طلق ،میسازم آسمانی همیشه آبـــی