بجای 
 پاک کردن اشک هایت
 آنهایی که باعث
 گریه ات میشوند

 پاک کن .