در برابر یک قدرت متشکل و منظم

فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد