این دیگر چه معمایی است که
هیچکس اورا درک نمیکند ولی همگان او را می پذیرند