دلم برای کودکی ام ،تنگ شده

نه استرسی بود ، نه نگرانی

نه غصه ای و نه دلواپسی در

دنیــــــــــــا