دنیا بسیار ، کوچک تر از تصوری که از آن داریم است .