سعی کن آنقدر کامل باشی که

بزرگترین تنبیه تو برای دیگران

گرفتن خودت از آنها باشد .