طوری بخند که حتی تقدیر شکستش را بپذیرد،


چنان عشق بورز ...


که حتی تنفر راهش را بگیرد و برود ...


و طوری خوب زندگی کن ...


که حتی مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود ...!


این زندگی نیست که می گذرد ما هستیم که رهگذریم ...


پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن مهربان باش و محبت کن ...


می دانی ..!!


روزها بلاخره به شب می رسند.


تا رسیدن شب از گذشت روزت راضی باش دوست من ..