اگر آدم های این روزگار مصنوعی  بودند ،

بدون آزار ،

بدون حسادت ،

بدون نفرت ،

حتی اگر قلبشان از سنگ باشد ، بهتر بود .

" امیر ضعیفی "