هیچ کسی نمیتواند مثل خودت " خودت " باشد . ( امیر ضعیفی )

# نخلستان ترسا # دولاب # امیر ضعیفی