امشب ز غمت میان خون خواهم خفت         وز بستر عافیت برون خواهم خفت
باور نکنی خیال خود را بفرست         تا درنگرد که بی تو چون خواهم خفت

" حافظ "